ΑΔΗΛΩΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 2168/1993 (Νόμος περί Όπλων), όπως τροπ. με την παρ.1 του αρθρ. 59 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73. 24.3.2014) ορίζεται ότι:

 

«Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή, υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. “Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωση της. Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών».

Κατά τα ανωτέρω οι κυνηγοί, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους αδήλωτα κυνηγετικά όπλα ή κυνηγετικά όπλα των οποίων η άδεια κατοχής έχει λήξει, πρέπει αυτοβούλως να απευθυνθούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, προκειμένου να δηλώσουν το όπλο ή τα όπλα τους, διότι διαφορετικά εάν καταληφθούν με αδήλωτο όπλο από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, δεν έχει ισχύ η ανωτέρω διάταξη και υφίστανται τις συνέπειες του Ν. 2168/1993.

(σ.σ .περισσότερες πληροφορίες στη στήλη των νομικών θεμάτων)

Comment is closed.