• Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι – 3η συνάντηση

  Σας παραθέτουμε τις προτάσεις της ΚΣΕ για τον Άξονα ΙΙ & ΙΙΙ στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι , με τις οποίες και συντασσόμαστε απόλυτα.

   

  Απαντήσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος – ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ

   

  Ερώτημα 1:

  Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των συνδρομών για τις Κυνηγετικές Οργανώσεις που προέρχονται από την έκδοση αδειών θήρας: Αν όχι, ποιες εναλλακτικές προτάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι προτείνετε;

   

  Απάντηση:

  Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστο το ήμισυ των ετησίων εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος οφείλει να διαθέτει το 95% των ετησίων εσόδων της αντίστοιχα για φιλοθηραματικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού αυτών. Τα παραπάνω καθορίζονται στο πιο πρόσφατο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1670/Β/10-08-2015, Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους) το οποίο εκδίδεται ετησίως το μήνα Αύγουστο και υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

   

  Οι κρατικές Υπηρεσίες δε, ελέγχουν εξονυχιστικά κάθε έτος τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς των Κυνηγετικών Οργανώσεων και βεβαιώνουν ότι έχει διατεθεί αυτό το ποσό σε φιλοθηραματικές δράσεις. Ο παραπάνω έλεγχος, σε συνδυασμό με την εκ του Νόμου υποχρέωση το ποσοστό διάθεσης των εσόδων να διατίθενται σε φιλοθηραματικές δαπάνες και δράσεις, κατατάσσει σήμερα τις Κυνηγετικές Οργανώσεις πρώτες, όσον αφορά το μέγεθος των δράσεων για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας (875/2003 Απόφαση  τoυ Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δράσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων πραγματοποιούνται προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος). Αυτοί οι χρηματικοί πόροι προέρχονται αποκλειστικά από την τσέπη του κάθε κυνηγού, για την ουσιαστική, πραγματική και χειροπιαστή προστασία του περιβάλλοντος. Το σύνολο των δαπανών και δράσεων υλοποιούνται με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, χωρίς καμία επιβάρυνση του Κράτους.

  Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ούτως ή άλλως συνταγματική υποχρέωση του Κράτους και του κάθε πολίτη, και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, υπό την εποπτεία του κράτους, με τις πράξεις τους και με τη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, όπως και με πληθώρα άλλων, είναι ενδεχομένως οι μοναδικοί μη κρατικοί φορείς που κάνουν πραγματικά έργα για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

  Όπως έχει αναγνωρίσει και γνωμοδοτήσει επίσημα και το
  Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την Απόφαση υπ’ αρίθμ. 3942/2001: «Για τους αυτούς ως άνω λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επίσης επιτρεπτή η ύπαρξη ιδιαιτέρων οργανώσεων σωματειακού χαρακτήρα ως οι ανωτέρω συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικοί σύλλογοι, οι περί των οποίων διατάξεις προβλέπουν τον αυξημένο έλεγχό τους και, ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της θήρας και για φιλοθηραματικούς σκοπούς, περιορισμούς ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία τους, το καταστατικό τους (παρ. 7 άρθρο 266 Ν.Δ/τος 86/96) το ύψος και τη διάθεση των εσόδων τους (παρ. 10 αυτού άρθρου 266)».

  Από τα ανωτέρω διαφαίνεται πως με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, ο σκοπός των συνδρομών των μελών-κυνηγών κατά την έκδοση αδειών θήρας εκπληρώνεται στο έπακρο επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.

   

   

   

   

  Ερώτημα 2:

  Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των τελών για τη θήρα; Αν όχι, ποιες εναλλακτικές προτάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι προτείνετε;

   

  Απάντηση:

  Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα τέλη από την έκδοση αδειών θήρας αποδίδονται στο ελληνικό Κράτος και τοποθετούνται στο Πράσινο Ταμείο. Αυτό καθορίζεται στο πιο πρόσφατο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1718/Β/17-08-2015, Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2015-2016,) το οποίο εκδίδεται ετησίως το μήνα Αύγουστο και υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

  Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου, τα ποσά που έχει δύναται να διατεθούν στη χρηματοδότηση διάφορων δράσεων, όπως: «ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος  με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων».

  Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι από τους 180.000 κυνηγούς στο Πράσινο Ταμείο εισρέουν 4-5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από αυτά τα χρήματα μόνο τα 200.000 ευρώ περίπου, ποσοστό δηλαδή μικρότερο του 5% σε ετήσια βάση, επιστρέφουν ανταποδοτικά στη θήρα προς τις Δασικές Υπηρεσίες.

  Επιπροσθέτως, μέσω της λειτουργίας των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων, οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι λειτουργούν ως ένα δίκτυο συλλογής αυτών των σημαντικών εσόδων για το Κράτος, με την ετήσια αρωγή τους στην έκδοση κυνηγετικών αδειών από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

  Κατά συνέπεια, ο σκοπός των τελών για τη θήρα από την έκδοση αδειών θήρας, δεν πληρούται από την Πολιτεία προς όφελος της θηραματικής πολιτικής και του κυνηγίου για την οποία οι κυνηγοί πληρώνουν.

  Τονίζεται, ότι υπό αυτό το πρίσμα λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις ετησίως συνεισφέρουν εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του κάθε Έλληνα κυνηγού, χωρίς να έχουν πάρει ποτέ στη συνέχεια χρήματα από το Πράσινο Ταμείο για οποιαδήποτε δράση τους.

  Αντίθετα, και ανεξάρτητα, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις μέσω του δικτύου των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, των Κυνηγετικών Συλλόγων, της Θηροφυλακής και των απλών κυνηγών, με επιπλέον δικά τους έξοδα, όπως αναλύθηκε στο ερώτημα 1, ενισχύουν, υπό την αυστηρή επίβλεψη των δημόσιων κρατικών Αρχών, με επιπλέον επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών την προστασία του περιβάλλοντος.

  Συνεπώς, μέλημα του Κράτους θα έπρεπε να είναι το σύνολο των χρημάτων που οι κυνηγοί πληρώνουν ως τέλη, να επιστρέφει ανταποδοτικά για την άσκηση της θηραματικής πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να απαγορεύεται η διάθεσή τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός του αναφερόμενου.

   

   

   

   

  Απαντήσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος – ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ

   

  Ερώτημα 1:

  Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη πρέπει να είναι καθήκον αποκλειστικά των κρατικών οργάνων; Αιτιολογείστε

   

  Απάντηση:

  Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, έχοντας εντοπίσει το πρόβλημα της ελλιπούς θηροφύλαξης, ίδρυσαν το 2000 και λειτουργούν επικουρικά των Δασικών Υπηρεσιών, τη θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

  Με τον τρόπο αυτό, έμπρακτα, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τους Έλληνες κυνηγούς, λειτουργεί ένα δίκτυο 350 Θηροφυλάκων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ομοιόμορφα κατανεμημένο γεωγραφικά. Οι θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων, από το 2000 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιήσει 1.500.000 ελέγχους, διανύουν 3.500.000 χιλιόμετρα ετησίως υλοποιώντας 5.000.000 ώρες περιπολίας, και λειτουργούν για 24 ώρες το 24άωρο και για 365 ημέρες το χρόνο στην ελληνική ύπαιθρο.

  Έπειτα από 15 χρόνια λειτουργίας η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων έχει επιδείξει ένα μοναδικό έργο στην προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο έχει επισήμως αναγνωρισθεί τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, από διεθνείς οργανώσεις, κρατικούς φορείς και ΜΚΟ.

  Συνεπώς, η καταγεγραμμένη αποτελεσματικότητα του έργου της Θηροφυλακης των Κυνηγετικών Οργανώσεων, για περισσότερα από 15 συνεχόμενα έτη, αποδεικνύει ότι η θηροφύλαξη δεν πρέπει να είναι καθήκον αποκλειστικά των κρατικών οργάνων. Άλλωστε, η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων συνεπικουρεί και συμπράττει με το Κράτος στην επιδίωξη σκοπών δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η θηροφύλαξη, και δεν αποσκοπεί στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, ούτε επιδιώκει στην οικειοποίηση αρμοδιοτήτων της διοίκησης. Για αυτό το λόγο άλλωστε οι Κυνηγετικές Οργανώσεις θεωρούνται αναγνωρισμένα και συνεργαζόμενα από το νόμο σωματεία με το Κράτος, τα οποία λειτουργούν επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και χωρίς επιπλέον δέσμευση ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων Υπηρεσιών.

   

   

   

  Ερώτημα 2:

  Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη είναι επαρκής όπως ασκείται σήμερα σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και την περιοχή φύλαξης; Αιτιολογείστε

   

  Απάντηση:

  Η θηροφύλαξη στην ελληνική ύπαιθρο ασκείται σήμερα από τη Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων, συνεπικουρικά στο έργο των δασοφυλάκων, και υπό την αυστηρή εποπτεία των Δασικών Υπηρεσιών.

  Πολλές Δασικές Υπηρεσίες έχουν εγγράφως αναγνωρίσει ότι η συνεργασία με τη Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων έχει αποδώσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια της θηροφύλαξης. Το Συνέδριο της Γραμματείας της Συνθήκης της Βέρνης, έχει επισήμως αναγνωρίσει το έργο της Θηροφυλακής. Επίσης, το Birdlife αναγνωρίζει ρητά πως έχει καταγραφεί μείωση της λαθροθηρίας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, εξ’ αιτίας της λειτουργίας της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Τέλος, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει δηλώσει ρητά ότι, χωρίς τη συμβολή των κυνηγών και της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων, το φαινόμενο της παραβατικής συμπεριφοράς θα επιμείνει.

   

  Οι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι µε κάθε μέσο που απαιτείται προκειμένου να επιτελούν µε επιτυχία το δύσκολο έργο τους, μέρα και νύκτα, αργίες, σε δύσκολες και ιδιόμορφες περιοχές. Επίσης, ετησίως επιμορφώνονται για να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις της εργασίας τους.

  Η επιτυχία του έργου της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων συνίσταται επίσης και στο γεγονός του ότι πληρούνται αυστηροί και συγκεκριμένοι όροι κατά τη διαδικασία πρόσληψης των φυλάκων θήρας.

   

  Συγκεκριμένα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  •   επιβάλλονται συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια επιλογής κατόπιν διαγωνισμού το περιεχόμενο και η διαδικασία του οποίου καθορίζεται από το κράτος

  •   οι φύλακες θήρας ορκίζονται ενώπιον της Εποπτεύουσας Αρχής, εάν εγκριθεί η πρόσληψη και εκδίδεται σχετική Απόφαση αναγνώρισης

  •   η Εποπτεύουσα κρατική Αρχή εγκρίνει τη μηνιαία κίνηση των φυλάκων θήρας,

  •   η Εποπτεύουσα κρατική Αρχή επιφορτίζει τους φύλακες θήρας για την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων,

  •   συμμετέχουν υποχρεωτικά σε σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

  •   η Εποπτεύουσα Αρχή εγκρίνει το λεπτομερές ημερολόγιο ενεργειών τους και καταχωρεί στα αρχεία της Υπηρεσίας τα αποτελέσματα κάθε βάρδιας των φυλάκων θήρας (έλεγχος, παραβάσεις κ.λπ).

  •   οι φύλακες θήρας υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφερείας, ο οποίος ορίζεται ως πειθαρχικός προϊστάμενος τους και ο οποίος μπορεί να άρει την αναγνώριση των εν λόγω φυλάκων θήρας (οπότε δεν μπορούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους, άρα απολύονται υποχρεωτικά από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις)

   

   

  Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τη θηροφύλαξη των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, στις οποίες υπηρετούν πλέον των 2000 δασοφυλάκων και αγροφυλάκων, εξαιτίας της κακής οργάνωσης και λειτουργίας τους, της κακής γεωγραφικής κατανομής αυτών, αλλά και της έλλειψης πόρων, παρέχεται ελλιπή φύλαξη των περιοχών τους. Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, μόλις το ένα τρίτο (35,9%) των δασαρχείων επιτηρεί επαρκώς την περιοχή ευθύνης του, παρόλο που υπάρχει τεράστιο πλεόνασμα σε δασοφύλακες (+147%).

   

  Κατά συνέπεια, το συνεπικουρικό έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων στις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, υπό την αυστηρή εποπτεία τους, έχει ως αποτέλεσμα μία ιδιαίτερα αποτελεσματική και αναγνωρισμένη θηροφύλαξη στην ελληνική ύπαιθρο.

   

   

   

  Ερώτημα 3:

  Τι προτείνετε για την αποτελεσματικότερη προστασία της άγριας πανίδας;

   

  Απάντηση:

  Η προστασία της άγριας πανίδας αυτή τη στιγμή, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει αναγνωριστεί άλλωστε τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και πλήρης.

  Με αφορμή τον παρόντα εθνικό διάλογο, και με πρόσχημα τη μεταρρύθμιση του παρόντος νομοθετικού πλαισίου (σε ό,τι αφορά την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση και της άγριας πανίδας), η αλλαγή της αποδεδειγμένα «επιτυχημένης συνταγής» της συνεπικουρικής στο Δημόσιο λειτουργίας της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων, θα ήταν καταστροφική.

   

   

   

   

   

   

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

  Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

  Κυνηγετικών Οργανώσεων (F.A.C.E.)

  ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

   

 • Untitled Post

   

   

   

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

   Δεύτερη αποτυχημένη συνάντηση στα πλαίσια «Εθνικού Διαλόγου» για το κυνήγι στις 30-3ου-2016

   

   

  Στις 30-3ου-2016 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση στα πλαίσια του αναφερόμενου «Εθνικού Διαλόγου» για το κυνήγι, ο οποίος διεξάγεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

  Κατά τη δεύτερη συνάντηση, ήταν σαφής και έγινε αντιληπτή για άλλη μία φορά από όλους τους παρευρισκόμενους φορείς η άρνηση, η ανικανότητα, και η υπεκφυγή του Υπουργείου να προσδιορίσει συγκεκριμένη θεματολογία και συγκεκριμένους στόχους.

  Επιπρόσθετα, η επίμονη άρνηση να καθορισθεί η σύνθεση και ο προσδιορισμός του ρόλου της σχεδιαζόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης, επιβεβαιώνουν με τον πειστικότερο τρόπο, ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός, και ήδη έχουν παρθεί καταστροφικές αποφάσεις σε βάρος του κυνηγιού, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Θηροφυλακής.

  Επιπλέον, το ήδη σύντομο χρονικό διάστημα υλοποίησης του διαλόγου, που έθεσε στην εναρκτήρια συνάντηση ο ίδιος ο Αναπληρωτής Υπουργός, επιχειρείται εκ των υστέρων να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο, εξαντλώντας τους επόμενους  3 άξονες προς συζήτηση σε μία και μοναδική συνάντηση που προγραμματίζεται για τις 20 Απριλίου !!!

  Η προχειρότητα μάλιστα της διοργάνωσης, η αδυναμία του συντονιστή να απαντήσει σε σημαντικές ερωτήσεις των συμμετεχόντων, επειδή προφανώς δεν έχει λάβει καμία κατεύθυνση από τον Υπουργό, και η παντελής έλλειψη καταγραφής πρακτικών ή απομαγνητοφώνησης των τοποθετήσεων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, προδικάζει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα διάλογο κοροϊδίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ήδη ειλημμένες καταστροφικές για το κυνήγι αποφάσεις!

  Άλλωστε, το αντικυνηγετικό κυβερνητικό πρόγραμμα και η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων, από το οποίο προέρχεται ο κ. Τσιρώνης, συνηγορούν απόλυτα προς αυτή την κατεύθυνση.

  Κραυγαλέος ήταν επίσης, με ευθύνη του Υπουργείου, ο πλήρης αποκλεισμός από τη διαδικασία εκπροσώπων της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταστρατηγώντας την συνθήκη του Aarhus, που έχει συνυπογράψει η χώρα μας, με την οποία επιβάλλεται προς ενίσχυση της εγκυρότητας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών σε αντίστοιχες διαδικασίες, και σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Η αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού άλλωστε, είναι και η άμεσα ενδιαφερόμενη για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της κυνηγετικής δραστηριότητας στην περιοχή ευθύνης της.

  Αντίθετα, στον Εθνικό Διάλογο, συμμετέχουν πανηγυρικά Μ.Κ.Ο., μηδαμινής εκπροσώπησης, με πλήρη άγνοια της πραγματικότητας για το κυνήγι, οι οποίες κάτω από τη γνωστή ιδεοληψία ενός αντικυνηγετικού μένους  που τις διέπει, διατύπωσαν απόψεις πλήρως ατεκμηρίωτες και κραυγαλέα λανθασμένες. Οι τοποθετήσεις τους δείχνουν άγνοια σε βασικά ζητήματα που διέπουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και νομολογία της Ευρώπης και της χώρας μας, σύμφωνα με την οποία ασκείται η κυνηγετική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει π.χ. η απαίτησή τους να γίνει πενταετούς ισχύος η Ρυθμιστική Απόφαση για τη θήρα, τη στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ότι η Ρυθμιστική Απόφαση επιβάλλεται να είναι ετήσια, ώστε να προσαρμόζεται στα πιο πρόσφατα βιολογικά και οικολογικά δεδομένα των ειδών.

  Άρπαξαν την ευκαιρία λόγω της παρουσίας του αντικυνηγού Υπουργού κ. Τσιρώνη για να δεσμεύσουν καταστροφικά το μέλλον του κυνηγιού.

  Ο Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι, όπως τελικά εξελίσσεται επί της ουσίας, αντί να διεξάγεται από μηδενική βάση, όπως εξήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός, γίνεται σε μηδενιστική βάση με τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτή η προσχηματική διαδικασία για το κυνήγι.

  Εμείς όμως, θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε τα επιστημονικά και τεχνικά μας επιχειρήματα, ως υπεύθυνοι εκπρόσωποι των 200.000 κυνηγών, δηλαδή ως εκπρόσωποι ενός τεράστιου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας, όπου χτυπάει η καρδιά της υπαίθρου και της τοπικής οικονομίας.

   

  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

  ΝΙΚ.   ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

  Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής   Ομοσπονδίας

  Κυνηγετικών Οργανώσεων   (F.A.C.E.)

  ΓΕΩΡΓ.   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ